Skip to content

Klauzula informacyjna

Fundacja Fabryki Norblina z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 51/53, 00 – 841 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338112, REGON: 142080291, NIP: 5272614109 jako administrator („Administrator”), informuje Pana / Panią, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z ze stworzeniem bazy danych artystów, a także – w przypadku wyrażenia zgody – w celach handlowych i marketingowych;
  2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla korzystania z bazy artystów, a także w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – przez okres realizacji polityki marketingowej Administratora;
  4. Przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do stworzenia bazy artystów i następnie podjęcia ewentualnej współpracy z Panem/Panią przez Administratora, brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie podjęcie przez Administratora ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  9. Pana / Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana / Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.